نام سهام دار

درصد سهام

 شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

39

 مديريت سرمايه گذاري بانك ملي

16

 شركت سرمايه گذاري ملي ايران

4 

 شركت دوده صنعتي پارس

2 

 شركت سرمايه گذاري فرهنگيان

1 

 هامون كيش ﴿سهامي عام﴾

1

 شركت سرمايه گذاري صبا جهاد

1

 گسترش تجارت هامون ﴿سهامي خاص﴾

1

 ساير

35

 

سهامداران شرکت کربن ایران

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013   Best View 1024*768

Design by alaee